گاهی اوقات وقتی تنهايی يهويی ميری سر عکسهای قديميت و يه عالمه خاطره و فکر مياد تو مغزت... قبول دارم که گذشته سهم بسزايی تو حال زندگی من داره اما ... ۳۰۰ تا عکس چيز کمی نبود ...۳۰۰ تا عکس پر از حرف و خاطره و ... هر چند ميدانم گذشته گذشته است و آينده در راه... منطقم داره غلبه ميکنه بر تمامی احساسات و عواطفم...   بايد رفت و ديد و شکست و هيچ نگفت...   اين جملهء لوتوس رو دوست داشتم: می دانم کلماتم در باورت نمی نشينند... می دانم

 

 

**** دم نوشت: دخترک قصهء من زود ميشکنه

/ 0 نظر / 12 بازدید